Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2003 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  S T A T U T STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY

 DZIECIOM I RODZINIE – „SAMARYTANIN”   

 W JASIENIU Rozdział I

                                                        Postanowienia ogólne
 
 
                                                                       §  1
 
              Stowarzyszenie nosi nazwę :
              Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie – „SAMARYTANIN”
 
                                                         § 2
 
1.     Stowarzyszenie działa jako organizacja posiadająca status organizacji pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) i posiada osobowość prawną.
2.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
      
                                                      § 3

           Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się
              w Jasieniu.

                                              § 4
 
              Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie      przepisami.
 
                                              § 5
 
           Stowarzyszenie współdziała z Organami Państwowymi, Samorządowymi, Kościołami, oraz polskimi
           i zagranicznymi organizacjami społecznymi, w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 
                                              § 6
             
              Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników oraz korzystać ze świadczeń wolontariuszy.
                                                         § 7
             
              Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne.
 
                                       Rozdział II
                                                                       Cele i środki działania
 
                                              § 8
 
              Celem Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna, a w szczególności:
1.      Niesienie pomocy we wszystkich sprawach osobom tego potrzebującym: ludziom starym, opuszczonym, bezdomnym, dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich, niepełnosprawnym, bezrobotnym i zagrożonym bezrobociem, dotkniętym klęskami żywiołowymi,
2.      Promowanie idei integracji ludzi zdolnych i niezdolnych do samodzielnego życia, w tym upośledzonych umysłowo.
3.      Uświadomienie społeczeństwu o ciążącej na nim odpowiedzialności za innych.
4.      Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk wiejskich..
5.      Wzbudzanie wśród dzieci i młodzieży samarytańskiego poczucia niesienia pomocy potrzebującym.
6.      Współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy innym.
7.      Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej.
8.      Szerzenie szeroko pojętej świadomości proekologicznej i ochrony środowiska naturalnego człowieka.
9.      Aktywizowanie środowisk wiejskich poprzez organizowanie edukacji ustawicznej.
10.  Propagowanie szeroko pojętej pomocy innym.
 
                                                         § 9
           Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1.      Poprawę warunków środowiskowych sprzyjających pełnemu fizycznemu i osobowemu rozwojowi ludzi objętych opieką.
2.      Aktywizowanie środowiska do realizowania zadań z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej.
3.      Upowszechnianie doświadczeń i dobrych wyników pracy Stowarzyszenia.
4.      Rozwijanie i popieranie współpracy z innymi Stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi podobną działalność.
5.      Prowadzenie działalności informacyjnej oraz doradztwa i opieki prawnej.
6.      Wprowadzanie form nowatorskich i eksperymentalnych poprzez zakładanie i prowadzenie własnych placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych.
7.      Realizowanie programów oświatowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej            i promocji zdrowia, pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ochrony praw dziecka, a także edukacji: informatycznej, językowej, ekologicznej, regionalnej, obywatelskiej i europejskiej, promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci i młodzieży.
8.      Współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także placówkami i osobami publicznymi.
9.      Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
10.  Prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji.
11.  Realizację zleconych zadań i programów krajowych i międzynarodowych służących idei integracji i usamodzielniania oraz ogólnie pojętej pomocy społecznej.
12.  Działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego.
13.  Niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
14. Promocję i organizację wolontariatu.
15. Współpracę ze wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie przeciwdziałania                              i zwalczania bezrobocia.
16. Realizowanie środowiskowych i prorodzinnych programów profilaktyczno-  wychowawczych.
 
                                           Rozdział III
                                                         Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                              § 10
              Członkowie dzielą się na:
              a. zwyczajnych,
              b. wspierających,
              c. honorowych.
 
                                                         § 11
          
              Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

                                              § 12
 
              Członek zwyczajny ma prawo do:
1.      Czynnego i biernego prawa wyborczego.
2.      Prawa do udziału w zebraniach, imprezach i akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3.      Działania w sekcjach i zespołach roboczych.
4.      Noszenia odznak Stowarzyszenia.
5.      Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
                                                          
                                              § 13

           Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1.      Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2.      Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.      Regularne opłacanie składek członkowskich.
      
                                                         § 14
 
              Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana    działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc.
              Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
              z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia.
 
                                                         § 15
           Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla          realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
              Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
              Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z          obowiązku płacenia składek członkowskich.                                                       
                                                         § 16
                            
           Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.      Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2.      Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
3.      Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
4.      Utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
              Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni,      do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.
 
                                       Rozdział IV
                                                         Władze Stowarzyszenia        

                                             § 17
 
1.Władzami Stowarzyszenia są:
       1) Walne Zgromadzenie
       2) Zarząd
       3) Komisja Rewizyjna
2.Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.
3.Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4.W przypadku ustąpienia, w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać połowy liczby członków pochodzących z wyboru.
5.Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia pełnią funkcje społecznie.
6.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami organów zarządzających Stowarzyszenia w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

                                              § 18
              Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub               nadzwyczajne.
 
                                              § 19
              Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co roku , jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
              Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę          obecnych w II terminie
             
              Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.      Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2.      Zatwierdzanie budżetu oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego.
3.      Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4.      Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
5.      Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6.      Nadawanie godności członkostwa honorowego.
7.      Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
8.      Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9.      Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
10.  Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
11.  Uchylanie uchwał Zarządu w przypadku ich sprzeczności z prawem lub postanowieniami statutu.
  
                                                            § 20
                             
1.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane na podstawie uchwały Zarządu z inicjatywy Komisji Rewizyjnej, Prezesa Stowarzyszenia lub 1/3 członków uprawnionych do głosowania.
2.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3.      W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zorganizowania akcji humanitarnej, zwołuje się w trybie natychmiastowym, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od momentu ich wystąpienia.

                                              § 21
             
              W okresie między Walnymi Zgromadzeniami najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd, który    kieruje jego pracami i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.
                                                         § 22
 
1.      Zarząd Stowarzyszenia, w liczbie 5-7 osób, wybierany jest przez Walne Zgromadzenie,                        z zastrzeżeniem § 17 ust. 4
2.      Prezes Stowarzyszenia jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu.
 
                                                         § 23
           Zarząd Stowarzyszenia wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.                Każdy członek Zarządu jest obowiązany brać udział w jego pracach.
 
                                                         § 24
 
           Zarząd Stowarzyszenia obraduje na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego bądź zastępcę          lub 1/3 członków Zarządu Stowarzyszenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
                                                         § 25
 
           Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 
                                                         § 26
 
              Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy                członków w tym przewodniczącego lub zastępcy. W razie równości głosów rozstrzyga głos    przewodniczącego.
                                                         § 27
 
           W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni członkowie Stowarzyszenia                i osoby zaproszone przez Zarząd, a z urzędu przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony  przez niego członek tej Komisji.
             
                                                         § 28
              Do kompetencji Zarządu należy:           
1)   Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami       Walnego Zgromadzenia.
2)   Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia, ich przyjmowanie i wykluczanie.
3)   Podejmowanie uchwał w sprawie: zwołania, trybu przeprowadzenia i planowanego porządku  posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
4)   Powoływanie terenowych jednostek organizacyjnych
5)   Powoływanie i odwoływanie kierowników placówek
6)   Powoływanie komisji, zespołów i sekcji dla sprawnego działania Stowarzyszenia
7)   Ustalanie budżetu, preliminarzy, generalne zarządzanie majątkiem
8)   Podejmowanie decyzji w sprawie zbywania lub nabywania majątku z zastrzeżeniem
       § 36 pkt 2, 5
9)   Podejmowanie decyzji w sferze cywlino – prawnej dotyczących spraw majątkowych
10) Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.
11) Przygotowanie sprawozdań ze swojej działalności przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.
                                                         § 29
 
1.      Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy:
       1) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Walnego Zgromadzenia.
           zgodnie z  § 20 statutu
       2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
       3) Zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu
       4) Przedstawienie projektu porządku posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
       5) Przedstawianie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z działalności Zarządu.
       6) Udzielanie upoważnień innym członkom Zarządu w sprawach określonych w pkt. 1-5.
       7) Przedkładanie Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu programów i kierunków                  działalności oraz rozwoju Stowarzyszenia.
2.   Prezes Stowarzyszenia w rozumieniu Kodeksu Pracy jest przełożonym służbowym  
       wszystkich kierowników placówek tworzonych przez Stowarzyszenie.
 
                                                         § 30
 
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3-5 osób.
    Komisja spośród swego składu wybiera przewodniczącego.
2. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
       1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku                            pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
       2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
      
                                                         § 31
 
1.      Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
       1) kontrola działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia
       2) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu z przeprowadzonych kontroli
       3) ocena działalności Zarządu
       4) ocena projektów budżetu i bilansów
       5) wystąpienie z wnioskiem o udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi
       6) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia
2.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
3.      Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej w odrębnych przepisach.
          Rozdział V
                                           Struktura Stowarzyszenia
   
                                    § 32
 
Zarząd Stowarzyszenia może powołać sekcje, w której działają członkowie Stowarzyszenia.
 
                                                         § 33
 
Stowarzyszenie może utworzyć oddziały terenowe i placówki poza siedzibą Stowarzyszenia.
 
                                                         § 34
 
Jednostki wyżej wymienione działają w oparciu o regulaminy zatwierdzone przez Zarząd, który sprawuje nadzór nad ich pracą.
 
            Rozdział VI
                                    Majątek Stowarzyszenia
 
 
                                                                       § 35
 
1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią:
       1) nieruchomości,
       2) ruchomości,
       3) fundusze.
2.      Na fundusze składają się:
       1) składki członkowskie
       2) dotacje
       3) darowizny, spadki i zapisy
       4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
       5) dochody z odpłatnej działalności statutowej.
 
 
                                                         § 36
 
1.      Wszystkie umowy i zobowiązania majątkowe zawierane przez Stowarzyszenie wymagają uchwały Zarządu.
2.      Decyzja Zarządu o zbyciu majątku, o którym mowa w § 35 ust.1 pkt 1, wymaga akceptacji Walnego Zgromadzenia w formie uchwały podjętej w trybie określonym w § 37.
3.      Na dokumentach składanych w sprawach, o których mowa w ust. 1, muszą być złożone dwa podpisy upoważnionych osób uchwałą Zarządu, którymi mogą być Prezes lub inni członkowie Zarządu.
4.      Do ważności innych pism wystarczy podpis Prezesa lub upoważnionej przez Zarząd osoby.
5.       Zabrania się:
       1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w                                  stosunku do jego członków, organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy     pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w      
          linii   prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są               związani z tytułu przysposobienia, opieki  kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
       2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 
          pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
           w  szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych                                 warunkach,
       3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z statutowego celu działania.
              4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 
 
                                           Rozdział VII
                      Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
 
§ 37
 
              Uchwałę w sprawie zmian w statucie podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy               obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez          względu na liczbę w drugim terminie.
 
                                                        
                                                         § 38
 
 
1.      W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
2.      Uchwałę, o której mowa w ust. 1 , można podjąć większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50 %  + 1 członków uprawnionych do głosowania.
 
                            
                                                         § 39
 
           Statut uchwalono dnia 1 grudnia 2003 roku.